Found
1.Intro(Lyric, Music & Track/Kohki)
k

2.Problem(Lyric, Music & Track/Kohki)
k

3.Found(Lyric, Music & Track/Kohki)
k

4.Why(Lyric & Music/Kohki & Miki, Track/Kohki)
k

5.Luv(Lyric/Miki, Music & Track/Kohki)
k

6.Destiny(Lyric/Kohki & Miki, Music & Track/Kohki)
k

7.Past(Lyric, Music & Track/Kohki)
k

8.Key(Lyric/@tsushi, Music & Track/Kohki)
k

9.Dancin'(Lyric, Music & Track/Kohki)
k

10.Voice(Lyric, Music & Track/Kohki)
k

Review
Blust!