Key
1.Key(Lyric/@tsushi, Music & Track/Kohki)
k

2.Key(MC)(F/@tsushi)(Lyric/@tsushi, Music & Track/Kohki)

3.Key(Inst)(Track/Kohki)

Review
Blust!